ชีวิตหลังความตาย : ไม่มีทำมาหากิน

ชีวิตหลังความตาย : ไม่มีทำมาหากิน ไม่มีการหว่าน การไถ ไม่มีการทำไร่ ทำสวน ไม่มีการค้าขาย เป็นอยู่ได้ด้วยบุญบาป ที่สั่งสมไว้ตอนเป็นมนุษย์ http://winne.ws/v14751

1.1 พัน ผู้เข้าชม
แชร์