ความเป็นกลาง แต่ไม่อยู่ตรงกลาง

สาระธรรม จาก พระศักดา สุนทโร "ลำเอียง กับ ความเปฺ็นกลาง ปรับสมดุลบ้าง เพื่อเอียงข้างๆ แต่เป็น กลางอย่างสมดุล" http://winne.ws/v6053

481 ผู้เข้าชม
แชร์