ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9

พสกนิกรนับหมื่น พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล “พระราชินี” ณ พระลานพระราชวังดุสิต “ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ http://winne.ws/n16320

1.4 พัน ผู้เข้าชม
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9แหล่งภาพจาก Depth ข่าวลึก ข่าวจริง คมทุกประเด็น

พสกนิกรพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล “พระราชินี” ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมในพิธีมหามงคล พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธนิรันตราย ประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และพระราชกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังวัดสุทัศนเทพวราราม เสด็จเข้าพระวิหาร ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีศากยมุนี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จออกจากพระวิหารไปทรงวางพวงมาลา และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร แล้ว

จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระบรมมหาราชวัง เทียบรถยนต์พระที่นั่งพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสนครินทร์

ต่อมา พระสงฆ์ 20 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จกลับ

เวลา 17.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระพุทธนิรันตราย จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ต่อมาเวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อพล.อ.เปรมถึงพระลานพระราชวังดุสิต เดินไปยังบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นออกจากบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ขึ้นรถยนต์ประเทียบไปยังพลับพลาพิธี โดยมีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รอรับ

พล.อ.เปรมเข้าพลับพลาพิธี จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธ นิรันตราย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วนั่งเก้าอี้ข้างพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จบ พระสงฆ์ 195 รูปสวดมาติกา จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง พล.อ.เปรม ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป

นอกจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ 195 รูป พระสงฆ์ 195 รูปสดับปกรณ์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 195 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างนั้นผู้ที่อยู่ในพิธีร่วมสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกัน ต่อมา พล.อ.เปรมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 5 รูป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จนครบ 195 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พล.อ.เปรม กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายความเคารพพระราชอาสน์

จากนั้นพล.อ.อ.เกษม อยู่สุข กราบราบพระพุทธนิรันตรายที่โต๊ะหมู่บูชา นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญพระพุทธนิรันตรายออกจากโต๊ะหมู่บูชา ขึ้นพระราชยานอัญเชิญพระพุทธนิรันตราย ออกจากพลับพลาพิธีไปยังรถยนต์พระประเทียบ จากนั้นอัญเชิญออกจากพระลานพระราชวังดุสิต กลับไปประดิษฐานที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 37 บท เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมในพิธีมหามงคล โดยหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจสีเหลืองและฟ้า ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลายพระหัตถ์ “สุขกาย-สุขใจ” และข้อความ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำเดินทางมาร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเบาะรองนั่งและเก้าอี้ จำนวน 10,000 ที่นั่ง พร้อมตั้งเต็นท์ไว้ให้ประชาชนนั่งร่วมพิธีเต็มบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

ก่อนหน้านี้เวลา 16.30 น. พล.อ.อ.ภักดี แสง-ชูโต รองราชเลขาธิการพระราชวัง นำข้าราชการ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จำนวน 800 คน ระดับชั้นตั้งแต่ ป.4-ม.6 และประชาชนถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำคณะหันหน้าเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอบคุณข่าวจาก : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_390578

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9แหล่งภาพจาก มติชน
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9แหล่งภาพจาก มติชน
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9แหล่งภาพจาก บ้านเมือง
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9แหล่งภาพจาก Depth ข่าวลึก ข่าวจริง คมทุกประเด็น
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9

ขอบคุณภาพจากhttp://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000059090

แชร์