จงรักษาความดี ดุจดังเกลือรักษาความเค็ม

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม http://winne.ws/n26068

1.9 หมื่น ผู้เข้าชม
จงรักษาความดี  ดุจดังเกลือรักษาความเค็ม

          "รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา” 

          พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม

     กฎแห่งกรรม เป็นกฎสากลของโลกที่มีมาก่อนกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครบัญญัติขึ้นมา แต่เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของแต่ละคน 

     ถ้าทำดีย่อมจะได้รับอานิสงส์แห่งความดี ทำความชั่วย่อมมีวิบากอันทุกข์ทรมานเป็นผล 

     คนทำกรรมดี เมื่อละโลกไปแล้ว บุญย่อมจะส่งผลให้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ แม้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็จะบริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติ มีทรัพย์สินเงินทอง เครื่องอำนวยความสะดวก ครบครันไม่ขาดตกบกพร่อง เพราะอำนาจแห่งมหาทานบารมี ส่งผล หรือเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ ก็ด้วยอำนาจแห่งศีลที่รักษาไว้ดีแล้ว หรือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวง ก็ด้วยอำนาจแห่งสมาธิที่ได้ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ทำสมาธิภาวนามาข้ามภพข้ามชาตินั่นเองจากส่วนหนึ่งของรายการ   "ธรรมะเพื่อประชาชน"

แชร์