“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัย

มหาสถูปบุโรพุทโธ มรดกโลกอันงดงามรังสรรค์ขึ้น ด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น ต่อพระพุทธศาสนา ของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัว มีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ และจักรวาล http://winne.ws/n12498

3.0 หมื่น ผู้เข้าชม
“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

มหัศจรรย์ “บุโรพุทโธ” พุทธสถาน ‘บุโรพุทโธ’ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

         ‘บุโรพุทโธ’ หรือ ‘โบโรบูดูร์’ (borobodur) พุทธสถานอันงามสง่า หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ใจกลางเกาะชวา อยู่ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakata) หรือยอกยา ของอินโดนีเซีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร 

        สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14 ในสมัยของ กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งสมัยนั้นหมู่เกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดีย ทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม ทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านความเชื่อของฮินดูและพุทธเป็นอย่างมาก แต่กษัตริย์ของศรีวิชัยซึ่งเป็นชาวฮินดู เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และชนชาวศรีวิชัยส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ทำให้เกาะชวาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศรีวิชัยนี้                        

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหาเจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม 

        ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบด้วยขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น กำแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วนนี้จัดอยู่ในขั้นกามภูมิ ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐานนั้น ผนังทั้งด้านนอกด้านใน มีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่าง ๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วน พุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนที่พุทธสถานบุโรพุทโธ ส่วนที่สาม คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ จำนวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ 

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

จำนวน 72 นั้น หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรูปบัวผลิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ตื่นและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นภายในไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพานแล้ว ย่อมไร้ลักษณ์ ไร้รูปรอยใด ๆ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นอรูปภูมิ ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป 

       บุโรพุทโธคงความยิ่งใหญ่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คน ผ่านกาลผ่านสมัยจวบจนเข้าต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งใกล้สิ้นยุคของศรีวิชัย ซึ่งในเวลานั้นชาวโปรตุเกสได้เริ่มเข้ามายึดครองหมู่เกาะต่าง ๆ และอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้เข้ามาแทนที่ บุโรพุทโธได้ถูกลืมเลือนไปและถูกทิ้งร้างท่ามกลางป่าเขาเป็นเวลานับร้อย ๆ ปี 

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

 จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 24 เซอร์โทมัส แสตนฟอร์ด ราฟเฟิล ชาวดัทซ์ ได้ค้นพบบุโรพุทโธขึ้นอีกครั้งในสภาพที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งแรก ในระหว่าง พ.ศ.2448-2453 

       ต่อมาใน พ.ศ.2516 รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มต้นโครงการปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งโดยมีองค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติ ได้ให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งเงินทุนอุดหนุนจากบางประเทศที่นับถือพุทธศาสนา ซึ่งประเทศไทยก็มีส่วนร่วมด้วย (ขอเพิ่มเติมว่า ท่ารำของระบำศรีวิชัยในบ้านเรานั้น ได้ค้นคว้ามาจากภาพจำหลักที่บุโรพุทโธนี่เอง) แล้ว

         ความสง่างามของบุโรพุทโธก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง เฉกเช่นในอดีต !!  ‘บุโรพุทโธ’ พุทธสถานอันงามสง่า ไม่อาจจะสรรหาคำใดมาอธิบายความยิ่งใหญ่ ของบุโรพุทโธได้ แต่เผอิญได้มีโอกาสอ่านหนังสือของ ท่านเขมานันทะ เรื่อง ‘บุรีแห่งบรมพุทโธ’ ซึ่งท่านเขียนได้ลึกซึ้งกินใจมาก เลยขอถือโอกาสนำบางส่วนมาถ่ายทอดความรู้สึกปิดท้ายกันตรงนี้ “

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

โบโร คือพลังสร้างสรรค์บริสุทธิ์...คือพลังแรงแห่งน้ำใจและน้ำมือมนุษย์เดินดิน ด้วยรักและตระหนักรู้ต่อพุทธธรรมว่าจะเกื้อกูลค้ำจุนโลกได้แท้จริง... 

       ถ้าว่าความรัก ความงาม ความจริง และความดีมีอยู่จริง โบโรบูดัวหรือบรมพุทโธเป็นอันนั้นคือ การุณยธรรมอันสำแดงออกในงานศิลปะชั้นสูงส่งเท่าที่มนุษย์เคยสร้างสรรค์แล้วในโลกพิภพ... 

        บรมพุทโธ คือ สื่อสืบสานมโนคติ หากได้สัมผัสคงเป็นบุญแห่งขันธ์และการจาริกมาก็เป็นบุญกิริยา และแม้ไม่มา เพียงรู้ล้วน ๆ ในช่วงขณะใดขณะหนึ่ง ล่วงพ้นนิมิตต่าง ๆ ก็ชื่อว่ามาถึงบุรีแห่งพุทโธ และถ้ามันกลายเป็นวาสนาบารมีไปแล้ว การเข้าผ่านประตูกาลมุขนั้น ก็คือการเข้าถึงไวโรจนพุทธะ สภาพตื่นผลิบานอันรุ่งเรือง คือ พระสถูปมหาสุญญตา แต่การภาวนาที่โน้มทั้งกาย วาจา และใจ เข้าทางธรรมนั้นนับว่างดงาม...”

 โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2546 11:57 น.
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9099

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

        ดวิยาน่า นามสกุล วะยุดี อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาอัพมาจายา แห่งอินโดนีเซีย คณะจิตวิทยา ปี 3  ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครช่วยงานแปลเป็นล่ามด้านการเทศน์ให้กับพระอาจารย์ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอินโดนีเซีย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประเทศอินโดนีเซีย วันนี้ขอทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว DNN รายงานข่าว พิธีสำคัญในวันวิสาขบูชา

         ปีนี้ (2553) ทางวัดพระธรรมกายได้รับโอกาสเดินทางไปร่วมจัดงานวันวิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ซึ่งถือเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณ โดยมีเจ้าภาพหลักคือ สมาคมพุทธศาสนาอินโดนีเซียหรือวาลูบี้ จากการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดี ที่ตั้งใจมาร่วมงานนี้ด้วยตนเอง เป็นที่น่าสังเกตว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมอันดับ 1 ของโลก หรือมีประชากรที่เป็นมุสลิมมากที่สุดในโลกแม้ไม่ได้ประกาศว่าเป็นรัฐมุสลิม แต่สนับสนุนการจัดงานวันวิสาขบูชาให้แก่ชาวพุทธที่มีสัดส่วนประมาณ 1 %  อย่างเต็มที่และรัฐบาลประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาตีอีกด้วย           

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

        การจัดงานครั้งนี้ เป็นงานประจำปี 2553 (มากกว่าประเทศไทย 1 ปี เพราะอินโดนีเซียเริ่มนับปีพุทธศักราชตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเลยแต่ของเมืองไทยนับหลังจากนั้น1ปี) รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมพิเศษ โดยเชิญประเทศกลุ่มอาเซียนมาแสดงนาฏศิลป์และกำหนดหัวเรื่องชื่อ Trial of civilization (ไทร-อัล ออฟ ซิวิไลซ์เซชั่น) หรือร่องรอยอารยธรรม แต่ละประเทศจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมของตนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นที่น่าสนใจ  ทั้งกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ล้วนประกาศความสำคัญของพุทธศาสนาว่าเป็นรากฐานอารยธรรมของตน 

       แม้แต่อินโดนีเซียก็ยังยืนยันว่าพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจริยธรรมในประเทศของตน โดยยังมีการใช้ศัพท์หลายคำที่เป็นคำบาลีสันสกฤต เช่น อุตระ หมายถึงทิศเหนือ , สวามี หมายถึง สามี , นาม หมายถึงชื่อ เป็นต้น 

       คณะทำงานได้เห็นอัธยาศัยของชาวอินโดนีเซียว่าให้ความเป็นมิตรต่อชาวพุทธมาก เราแทบจะแยกไม่ออกว่าคนในประเทศนี้ใครนับถือศาสนาไหน เพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจะไว้หนวดบางๆ  ผู้หญิงไม่ได้คลุมศรีษะ คณะของเราไปถึงไหนก็จะได้รับรอยยิ้มจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บางคนถึงกับยกมือไหว้  

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com

3 วันในอินโดนีเซีย ทำให้เราเห็นศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านที่มีฐานะเป็นพี่ใหญ่ของโลกมุสลิม ซึ่งได้ประกาศให้โลกเห็นว่า ศาสนาและความเชื่อที่แตกต่าง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ขอเพียงเปิดใจ รับรู้ความดีซึ่งกันและกัน โลกของเราก็จะเกิดสันติภาพและสันติสุขที่แท้จริง

ที่มา http://www.dmc.tv/page_print.php?p=latest_update/ประทีปธรรม%20ส่องสว่างบรมพุทโธ.html

ขอบคุณภาพจาก google.com

“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com
“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com
“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com
“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยแหล่งภาพจาก IDO Travellers
“บุโรพุทโธ” พุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของอาณาจักรศรีวิชัยขอบคุณภาพจาก google.com
แชร์