ด่วน!! เปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ..ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น้อมบูชาพระพุทธเจ้า วันอาสาฬหบูชา

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร..เปิดโอกาสให้พุทธบริษัท 4 ได้เตรียมกาย วาจา ใจ ให้พร้อมที่จะเข้าใจและซึมซับความรู้เกี่ยวกับบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอย่างแท้จริง เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงให้มากขึ้น http://winne.ws/n15873

3.8 พัน ผู้เข้าชม
ด่วน!! เปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ..ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น้อมบูชาพระพุทธเจ้า วันอาสาฬหบูชาขอบคุณภาพจาก www.utdid.com

 เปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ เพื่อการเรียนรู้วิชาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น้อมบูชาพระพุทธเจ้า วันอาสาฬหบูชา

ดังคำตรัสของพระพุทธองค์ 

"... ภิกษุทั้งหลาย! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพระธรรมจักรที่สมณะพราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ได้แก่ ทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, และการลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์..."

ด่วน!! เปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ..ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น้อมบูชาพระพุทธเจ้า วันอาสาฬหบูชาขอบคุณภาพจาก เจริญธรรมธุดงค์

โอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย จึงเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท 4 ได้เตรียมกาย วาจา และใจ ให้พร้อมที่จะเข้าใจและซึมซับความรู้เกี่ยวกับบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อพร้อมในการนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงให้มากขึ้น 

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านศึกษา โดยได้เข้าเรียนในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการรับสมัคร

                รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นี้

                และเรียนเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเรียน พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษ

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม

               โทรศัพท์ 06-2620-9090, 08-6326-3822, 02-831-1000 ต่อ 2261 

               Line ID: dou.us

               ศึกษาเพิ่มเติม: https://youtu.be/bbyQ8LcLZrk

แชร์