สิ้นราชวงศ์ลาว เจ้าชายลาวองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส

จากเหตุการณ์ทางการเมืองในลาวเปี2518 เจ้าชายโสริยวงศ์สว่างและพระชายาทรง ขอลี้ภัยไปยังฝรั่งเศส เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวที่รอดชีวิตจากระบอบใหม่ได้ สิ้นเจ้าชายโสริยวงศ์สว่างก็สิ้นราชวงศ์ลาว. http://winne.ws/n21663

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม

เจ้าชายโสริยวงศ์พระราชโอรสพระองค์เดียวที่รอดชีวิตจากระบอบใหม่ได้ ตอนนี้สิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส

สิ้นราชวงศ์ลาว เจ้าชายลาวองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส

ณ กรุงปารีส อังคาร 2 มกราคม 2561 เจ้าชายโสริยะวงศ์สว่าง พระโอรสองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัติยวงศา พระมหาศรีสว่างวัฒนา สิ้นพระชนม์ สิริพระชนมายุ 80 พรรษา 11 เดือน 12 วัน 

ขออนุญาตพาผู้อ่านท่านผู้เจริญย้อนกลับไปสู่การปกครองของอาณาจักรน่านเจ้า ที่มีขุนบรมและขุนลอเป็นผู้ปกครองแผ่นดินที่เป็น สปป.ลาวในปัจจุบัน วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้ทรงรวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้สำเร็จในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 จากนั้น ก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินลาวต่อมาอีกมากมายหลายพระองค์ อาทิ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ฯลฯ

ยุคทองของราชอาณาจักรล้านช้างคือ รัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ราชอาณาจักรล้านช้างก็แตกแยกออกเป็น 3 ราชอาณาจักร คือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน แต่ละอาณาจักรพยายามดึงเพื่อนบ้านอย่างพม่า สยาม และเวียดนามเข้าไปค้ำจุนสถานะของตน

รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงธนบุรี ในช่วง 15 ปีที่ครองราชย์ พระองค์ทรงทำสงครามถึง 12 ครั้งเพื่อขยายพระราชอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยไปอย่างกว้างขวาง และ 2 ใน 12 ครั้งนั้นทรงทำกับราชอาณาจักรล้านช้างคือ ศึกเมืองจำปาศักดิ์ พ.ศ.2319 และศึกตีเวียงจันทน์ พ.ศ.2321 และใน พ.ศ.2321 นี้เอง ราชอาณาจักรทั้ง 3 แห่งก็ตกเป็นเมืองขึ้นราชอาณาจักรไทย

สิ้นราชวงศ์ลาว เจ้าชายลาวองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส

พุทธศตวรรษที่ 25 ดินแดนลาวทั้งหมดก็ตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.2436

สงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับมามีอำนาจในอินโดจีนอีกรอบหนึ่ง กลับมา คราวนี้ ฝรั่งเศสโดนพวกเวียดมินห์ของเวียดนามตีเสียจนม่อยกระรอก ตอนหลังฝรั่งเศสจึงยอมให้ลาวประกาศเอกราชเป็นบางส่วนเมื่อ พ.ศ. 2492 และได้เอกราชสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2496

ผู้ที่มีบทบาทในการประกาศให้ลาวเป็นประเทศเอกราชชาติใหม่คือ เจ้าสุวรรณภูมา เจ้าเพชรรัตน์ และเจ้าสุภานุวงศ์

การตั้งประเทศใหม่มีการสถาปนาพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาศรีวิธา ล้านช้างร่มขาว พระราชอาณาจักรลาว บรมเชษฐาขัติยสุริยวรมัน พระมหาศรีสว่างวรมัน หรือที่รู้จักในพระนามเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 12 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 แห่งพระราชอาณาจักรลาว

สิ้นราชวงศ์ลาว เจ้าชายลาวองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส

พ.ศ.2502 เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัติยวงศา พระมหาศรีสว่างวัฒนา หรือที่เราคุ้นเคยในพระนามเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิตแทน โดยมีเจ้าสุวรรณภูมาเป็นหัวหน้ารัฐบาล

เจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของผู้ประกาศให้ลาวเป็นเอกราชประกาศว่า ตนเองนิยมระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และตั้งตนเป็นหัวหน้าขบวนการปะเทดลาว ทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองในป่า

เจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคราชอาณาจักรลาวอยู่หลายสมัย จนมาถึง 21 กุมภาพันธ์ 2515 รัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมาลงนามกับขบวนการปะเทดลาวตั้งรัฐบาลผสมชั่วคราวโดยมีตัวท่านเองเป็นนายกรัฐมนตรี และเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานคณะมนตรีประสมการเมืองแห่งชาติ

เจ้าชายโสริยวงศ์พระราชโอรสพระองค์เดียวที่รอดชีวิตจากระบอบใหม่ได้

สิ้นราชวงศ์ลาว เจ้าชายลาวองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส

เจ้าชายโสริยวงศ์สว่างและพระชายา

สิ้นราชวงศ์ลาว เจ้าชายลาวองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส

1 ธันวาคม 2518 ขบวนการปะเทดลาวยึดอำนาจการปกครองทั่วประเทศ เจ้าสุวรรณภูมาประกาศยกเลิกรัฐบาลประสมชั่วคราวและยกเลิกคณะมนตรีประสมการเมืองแห่งชาติ

2 ธันวาคม 2518 กองประชุมผู้แทนประชาชนทั่วประเทศมีมติล้มเลิกระบอบประชาธิปไตยและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าสุวรรณภูมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลและอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษานี้จนสิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ.2527

เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาและพระอัครมเหสีคำผูยถูกนำไป คุมขังในค่ายกักกันจนเสด็จสวรรคต ทั้ง 2 พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 5 พระองค์

หนึ่งในพระราชโอรสคือ เจ้าชายโสริยวงศ์สว่างและพระชายาทรงไหวตัวหนีออกจากที่ประทับได้ทันเวลา และเสด็จข้ามมาฝั่งไทย ขอลี้ภัยไปยังฝรั่งเศส เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวที่รอดชีวิตจากระบอบใหม่ได้

สิ้นเจ้าชายโสริยวงศ์สว่างก็หมดแล้วครับ ราชวงศ์ลาว.

Cr.นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย


ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.thairath.co.th/content/1170828

ภาพจากwww.google.co.th

แชร์