มจร.รับสมัครนิสิตใหม่

มจร.รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ http://winne.ws/n23

1.9 พัน ผู้เข้าชม

มหาจุฬาฯ รับสมัครนิสิตใหม่

มจร.รับสมัครนิสิตใหม่

มจร.รับสมัครพระรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รับสมัครผ่านเว็บไซต์
๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

รับสมัครด้วยตนเอง
๑ มีนาคม –๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สอบข้อเขียน
๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศผลสอบคัดเลือก
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน
๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันเปิดเรียน
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙


หมายเหตุ

                 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเลือกคณะ/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) (๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ศาสนา(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) (๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ปรัชญา(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ปรัชญา(หลักสูตรนานาชาติ)(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ภาษาบาลีสันสกฤต(๒๕ รูป/คน)

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา สังคมศึกษา (๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย (๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว(๓๐ รูป/คน)

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาไทย(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)(๑๐๐ รูป/คน)
สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา(๓๐ รูป/คน)
สาขาวิชา จิตวิทยา(๓๐ รูป/คน)

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชา รัฐศาสตร์(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา สังคมวิทยา(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์(๒๕ รูป/คน)
สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (รับเฉพาะบรรพชิต)(๕๐ รูป/คน)
สาขาวิชา นิติศาสตร์(๑๐๐ รูป/คน)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
                ๑. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
                ๒. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ
                ๓. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
                ๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
                ๕. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๙ ประโยค หรือ
                ๖. เป็นผู้สอบได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ
                ๗. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ

หลักฐานการสมัคร
                ๑. สำเนาเอกสารการศึกษา จำนวน ๒ ชุด
                ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
                ๓. สำเนาหนังสือสุทธิ หรือบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด
                ๔. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นดำ จำนวน ๒ รูป
                ๕. ค่าสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท

วิชาที่สอบคัดเลือก
                พระพุทธศาสนา
                ภาษาอังกฤษ
                ความรู้ความสามารถทั่วไป
                สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
                - วิชาภาษาไทย (สำหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศเรียนหลักสูตรไทย)
                -วิชาวัดแววความเป็นครู (สำหรับผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์)

สถานที่สอบคัดเลือก
                อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ศึกษา
                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาศึกษา
                เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. (เรียนวันจันทร์-พุธ)
                หยุดวันพระและวันอาทิตย์ (ในกรณีวันที่ปกติที่ตรงกับวันพระย้ายไปเรียนวันศุกร์แทน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
                บรรพชิต เฉลี่ยต่อเทอม ๔,๓๐๐ บาท
                คฤหัสถ์ เฉลี่ยต่อเทอม ๖๔,๐๐ บาท
                ยกเว้นหลักสูตร นิติศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

สถานที่รับสมัครเรียน
                ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี
                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑,๘๔๒๔

แหล่งอ้างอิง : http://www.dorm.mcu.ac.th/?p=2051

แชร์