ราชบุรี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนร.-นศ.

ราชบุรี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา http://winne.ws/n26194

901 ผู้เข้าชม
ราชบุรี  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนร.-นศ.

    วันนี้( 11 มิ.ย. 62 )   นายวันชัย    ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยพระธรรม  ณ วัดเขาวัง พระอาราหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี    โดยมีนายวราวุฒิ หงส์เทียบ ผู้อำนวยการ ฯ นายนิพนธ์ แก้วจีน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และคณะครู อาจารย์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียน นักศึกษา เยาวชน มาเข้าฝึกการอบรม โดยมีพระครูอนุกูลวิมลกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ให้ความรู้ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ราชบุรี  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนร.-นศ.

      ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยการพัฒนาจิตใจ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยการบริหารจิตเจริญปัญญา  เพื่อให้เกิดความสงบ มีความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข รู้จักรับผิดชอบ ดูแลตนเอง และครอบครัว ตามหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เว้นการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นคนดี

ราชบุรี  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนร.-นศ.

     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นจำนวน 5  รุ่น รวมผู้เข้าอบรามจำนวน  1,687 คน    สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าวครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน มีผู้เข้าอบรมจากนักเรียนโพธาวัฒนาเสนี จำนวน 360 คน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จากวัดเขาวัง พระอารามหลวงเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และละอายต่อบาปมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง เป็นผู้ประกอบกรรมดี ละเว้นความชั่ว  มีจิตใจที่บริสุทธิ์ และยังตอบสนองนโยบายโตไปไม่โกงของคณะรัฐบาล  และยังช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

     อย่างไรก็ตามการจัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยพระธรรมในครั้งนี้ ยังได้รับความการสนับสนุนจากประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาร่วมกิจในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณภาพ / ข่าว : 77kaoded

แชร์