สว.ลงพื้นที่สมุทรปราการ...พบประชาชน

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาโดยดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยานายวิทยา ผิวผ่อง ร่วมด้วย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายจเด็จ อินสว่าง ม.ล.สกุล มาลากุล และคณะวุฒิสภากว่า 20 ท่านลงพื้นที่ใน“กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสมุทรปราการ” http://winne.ws/n26620

413 ผู้เข้าชม

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาโดยดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยานายวิทยา ผิวผ่อง ร่วมด้วย พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช        นายจเด็จ อินสว่างม.ล.สกุล มาลากุล และคณะวุฒิสภากว่า 20 ท่านลงพื้นที่ใน“กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง: จังหวัดสมุทรปราการ”เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสมาชิกรวมไปถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ  นางศิวพรฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ คณะ สจ. สมุทรปราการหน่วยงานราชการและพี่น้องชาวสมุทรปราการร่วมในงานที่หอชมเมืองสมุทรปราการจ.สมุทรปราการ

 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ.สมุทรปราการ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม  ประธานหอการค้าจ.สมุทรปราการขึ้นกล่าวพร้อมนำเสนอ 9 MEGA Projectsในการพลิกโฉมเมืองสมุทรปราการสู่มหานครแห่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอาทิ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ landmark แห่งใหม่ใจกลางเมืองจากเรือนจำเก่าสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ก่อสร้างครบ 7 ปี (27 กันยายน 2562) การเปิดรถไฟฟ้าโมโนเรลSkywalk  กระเช้าลอยฟ้าโครงการตลาดเชิงท่องเที่ยวและศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจศูนย์แสดงสินค้าและจัดนิทรรศการโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงโครงการสนามกีฬาบางปลารวมไปถึงโครงการก่อสร้างศูนย์สังคีตและดุริยางคศิลป์ซึ่งทั้งหมดนี้สมุทรปราการมีศักยภาพและความพร้อมที่จะก้าวสู่เมืองแห่งเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวบนทำเลทองแห่งอนาคตได้อย่างแน่นอนหากได้รับการสนับสนุนและการผลักดันจากรัฐบาล

 

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยาในฐานะสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าขอชื่นชมวิสัยทัศน์และความรู้หลายๆอย่างในเรื่อง9 MEGAProjects โครงการที่จะเนรมิตให้กับชาวสมุทรปราการ ดิฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนโชคดีเพราะสมุทรปราการจะกลายเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพแต่มีความแตกต่างสมุทรปราการเป็นเมืองที่เจริญแล้ว  9 โปรเจกต์จะเป็นความฝันที่ดีของทุกคน  ทั้งนี้ กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะเป็นจุดเด่นและมีความน่าสนใจสามารถพัฒนาสมุทรปราการแหล่งอุตสหกรรมให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ใกล้กับสุวรรณภูมิทั้งยังเป็นทางเชื่อมต่อในการเดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆในภาคตะวันออกที่ให้ความสะดวกสบายและช่วยประหยัดเวลาได้ดีเลยทีเดียว”

 

นอกจากนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปประเด็นโดยแบ่งกลุ่มผู้แทนทุกภาคส่วนตามประเด็นกฎหมาย จำนวน 5กลุ่ม ได้แก่การท่องเที่ยว,สิ่งแวดล้อมและประมง,การบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม, ค่าเงินบาทและEEC ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสภาพปัญหาพื้นที่สร้างตลาดและกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

สว.ลงพื้นที่สมุทรปราการ...พบประชาชน
แชร์