ให้สิทธิผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!

สปส.ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง ฟรี เริ่ม 15 ต.ค.63 http://winne.ws/n27410

779 ผู้เข้าชม
ให้สิทธิผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!

        สปส.ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง ฟรี เริ่ม 15 ต.ค.63


       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่าเพื่อป้องกันโรค ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์

       คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.63


สาระสำคัญในประกาศฉบับนี้ ให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

       ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง


สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่กำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

       -วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี

       -วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี


ผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

เริ่มวันที่ 15 ต.ค.63 เป็นต้นไปขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  : เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์