หนุน "วัด" เป็นศูนย์กลาง สุขภาวะชุมชน

วัดใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามหลักบวร มุ่งเน้นการให้วัดเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมสุขภาวะให้แก่ชุมชน http://winne.ws/n27412

530 ผู้เข้าชม
หนุน "วัด" เป็นศูนย์กลาง สุขภาวะชุมชน

       วัดใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามหลักบวร มุ่งเน้นการให้วัดเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมสุขภาวะให้แก่ชุมชน

       ที่วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือตามหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กองการศึกษาร่วมกับวัดแช่มอุทิศโดยพระครูสมุห์ศุภชัย สุภธมฺโม เจ้าอาวาสวัดแช่มอุทิศ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

        สำหรับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการเป็นแนวคิดของมหาเถรสมาคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

        โดยมีเป้าหมายเพื่อให้วัดมีการพัฒนาทางด้านกายภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ เป็นสถานที่สงบร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในชุมชน นำไปสู่สังคมที่ดีขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แชร์