หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ต่อเนื่องนี้ กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) http://winne.ws/n27562

2.6 พัน ผู้เข้าชม
หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

       นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เพื่อให้การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ต่อเนื่องนี้ เต็มไปด้วยความสุข ความประทับใจ และห่างไกลจากโรค COVID-19 กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และผู้ให้บริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังนี้

หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

       นักท่องเที่ยว - เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ทำลายสาธารณะสมบัติ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในถังขยะ ไม่แซงคิว เห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่นักท่องเที่ยวด้วยกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด ปฏิบัติตามระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวและข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

       ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว - จัดการนำเที่ยวให้เหมาะสมกับราคานำเที่ยว และปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ยึดหลักการนำเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) ไม่บังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการเกินกว่าที่นักท่องเที่ยวต้องการ

หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

       ผู้ประกอบการร้านค้า - ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ประกอบอาหารตามหลักสุขอนามัย จัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

       อย่างเพียงพอ ปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยหัวใจ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

       ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก - จัดการบริการที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว มีจำนวนเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากกว่าวันธรรมดา หมั่นทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ

       ให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีช่างพร้อมดูแลหากเกิดปัญหาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

       ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ - ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด คิดราคาค่าโดยสารด้วยความเป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาส

       ขึ้นราคาค่าโดยสารในช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่ขับรถต้องมีความชำนาญในเส้นทาง หากเป็นเส้นทางไกล ใช้เวลาเดินทางเกินกว่า 4 ชั่วโมง ควรจัดคนขับรถไว้สำหรับสับเปลี่ยน หรือพักรถอย่างน้อย 30 นาที ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และดูแลทำความสะอาดรถโดยสารอย่างสม่ำเสมอ

       แหล่งท่องเที่ยว - ดูแลจัดการจราจรและจุดจอดรถให้เป็นระเบียบ หมั่นทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว และสุขาให้สะอาดอยู่เสมอ ติดตั้งไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืน จัดให้มีช่องทางให้นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว


       ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว สามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการ ได้จากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว http://www.dot.go.th

       ให้คำแนะนำหรือติชมการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ ได้ทางอีเมล [email protected] หรือข้อความทาง Facebook เพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourismขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์