ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีบ พระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโคมเทียนแก้ว จำนวน ๑ อัน พร้อมด้วย เทียนมาฆประทีป จำนวน ๑ คู่ แก่ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ http://winne.ws/n27658

1.3 พัน ผู้เข้าชม

"วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยรสชนารี" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโคมเทียนแก้ว จำนวน ๖๕ อัน พร้อมด้วย เทียนมาฆประทีป จำนวน ๖๕ คู่ แก่สมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในโคนงการ "วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยรสชนารี" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๑ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณรสชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ วัดโพธิ์ทอง บ้านเขวา ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

https://www.facebook.com/Dr.P.pikuparo

ขบวนอัญเชิญ โคมเทียนแก้ว และ เทียนมาฆประทีบ พระราชทาน ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ

ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีบ พระราชทาน

ขบวนอัญเชิญ โคมเทียนแก้ว และ เทียนมาฆประทีบ พระราชทาน ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ

ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีบ พระราชทาน

ขบวนอัญเชิญ โคมเทียนแก้ว และ เทียนมาฆประทีบ พระราชทาน ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ

ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีบ พระราชทาน

ขบวนอัญเชิญ โคมเทียนแก้ว และ เทียนมาฆประทีบ พระราชทาน ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ

ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีบ พระราชทาน

ขบวนอัญเชิญ โคมเทียนแก้ว และ เทียนมาฆประทีบ พระราชทาน ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ

ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ พิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีบ พระราชทาน
แชร์