ยกระดับมาตรฐานช่างก่อสร้างไทย ค่าจ้างสูงขึ้น

ช่างฝีมือเมื่อได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นเครื่องมือในการยกระดับและเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น http://winne.ws/n28584

103 ผู้เข้าชม
ยกระดับมาตรฐานช่างก่อสร้างไทย ค่าจ้างสูงขึ้น

       ยกระดับมาตรฐานช่างก่อสร้างไทย ค่าจ้างสูงขึ้น


      นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานว่า ศูนย์ฝึกอบรมฯ เกิดจากการบูรณาการระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 ซึ่งศูนย์ทดสอบฯ ที่ได้รับอนุญาตนี้จะมีเครื่องมือพร้อมรองรับการฝึกอบรม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานตรงกับประเภทของงานในแต่ละชนิด รวมถึงหลักสูตรที่ใช้สอนและทดสอบสามารถตอบโจทย์เกณฑ์การประเมินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

      ช่างฝีมือเมื่อได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นเครื่องมือในการยกระดับและเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เปรียบเสมือนสิ่งจูงให้แรงงานมีการพัฒนาตนเอง ซึ่งการจะได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงต้องผ่านการประเมินจากการปฏิบัติงานหลายด้าน

      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เสริมสร้างการมีงานทำ ได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนเชิงระบบ จึงเร่งดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แรงงานเป็นแรงงานคุณภาพตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ

      นอกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้ง 77 แห่ง ที่เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นศูนย์ทดสอบฯ อีกจำนวน 475 แห่งทั่วประเทศขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์