PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า http://winne.ws/n28875

505 ผู้เข้าชม
PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์