“เอกชัย”ชี้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯต้องคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก

"เอกชัย"ชี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ...ต้องคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก แจงปัญหา ศธจ.และเขตพื้นที่ มีแต่แย่งอำนาจบริหารงานบุคคล ไม่เห็นมีใครแย่งกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเด็ก http://winne.ws/n28876

156 ผู้เข้าชม
“เอกชัย”ชี้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯต้องคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ได้พิจารณาลงมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่างมาตรา 3 ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. ว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ควรคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ใช่คำนึงถึงเรื่องอำนาจการบริหาร ซึ่งการมีศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จะทำหน้าที่ประสานงานการศึกษาในพื้นที่นั้นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนงานการศึกษาไปได้อย่างตรงจุด เพราะจังหวัดย่อมรู้ว่าจะพัฒนาเด็กในพื้นที่ของตนเองแบบไหน ทั้งนี้สถานการณ์ที่เรื้อรังมาตลอดเวลา 4-5 ปีระหว่างเขตพื้นที่และ ศธจ. เพราะเมื่อมีการโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลไปที่ ศธจ. มีแต่การยื้อแย่งความรับผิดชอบเรื่องอำนาจบริหารงานบุคคล แต่ตนยังไม่เคยเห็นว่า จะมีกลุ่มใดออกมายื้อแย่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กที่ตกต่ำลงบ้าง

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์