คัมภีร์พระตำรับแผนฝีดาษ

สมุดไทยดำอักษรขอมปนไทย ประกอบด้วยแผนภาพฝีดาษประจำ ๑๒ เดือน วิธีการรักษา พร้อมทั้งตำรับยาในการรักษาอาการระดับต่างๆ รวมไปถึงการอธิบายลักษณะของฝีขึ้นวันกำเนิดเป็นฝีร้ายและลักษณะฝีที่ขึ้น http://winne.ws/n28914

894 ผู้เข้าชม
คัมภีร์พระตำรับแผนฝีดาษ

คัมภีร์พระตำรับแผนฝีดาษ

     สมุดไทยดำอักษรขอมปนไทย เส้นซุบทอง ประกอบด้วยแผนภาพฝีดาษประจำ ๑๒ เดือน วิธีการรักษา พร้อมทั้งตำรับยาในการรักษาอาการระดับต่างๆ (ยามหาระงับ เอก โท) รวมไปถึงการอธิบายลักษณะของฝีขึ้นวันกำเนิดเป็นฝีร้ายและลักษณะฝีที่ขึ้น


     กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง “อาโรคยปณิธาน” อันหมายถึงความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโรค นำเสนอหลักฐานและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่ปรากฏร่องรอยบนแผ่นดินไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)


      ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.(ปิดวันจันทร์และอังคาร) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ขอบคุณภาพและข้อมูล  :  กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

แชร์