พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ณ ชั้น 2 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา http://winne.ws/n28995

659 ผู้เข้าชม
พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  ณ ชั้น 2 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา เวลา 10.00 น. นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน จำนวน 4 ประเภท คือ 1) รุ่นอายุ 6 - 9 ปี 2) รุ่นอายุ 10 - 12 ปี 3) รุ่นอายุ 13 - 15 ปี และ 4) รุ่นอายุ 16 - 18 ปี รวมรางวัลทั้งสิ้น 32 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุระหว่าง 6 – 18 ปี ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) มีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานด้านศิลปะ มีความเข้าใจความแตกต่าง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีทักษะชีวิตสามารถเติบโตเป็นอนาคตของชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งแนวคิด และแนวปฏิบัติได้ สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องดำรงคงไว้คือความเป็นคนไทย ชาติไทย จึงนำเอาศิลปะการวาดรูป ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้จินตนาการ ค้นหาตัวตนอย่างไม่มีขีดจำกัด ผ่านโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์