วันสิทธิมนุษยชน

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล วันนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ หรือ กสม.จึงได้จัดกิจกรรมสัมนาเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน http://winne.ws/v11131

1.0 พัน ผู้เข้าชม

เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนและช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

             วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล วันนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ หรือ กสม.จึงได้จัดกิจกรรมสัมนาเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมมอบรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนที่มีผลงานเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล NOW 26 ได้รับรางวัลด้วย 

             คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับรู้และร่วมปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน


             ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน / มีองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างคับคั่ง รวมถึงมีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และฉายภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วย 

             นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แม้กำลังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านหลายด้าน แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เตรียมวางแผนงานในอนาคตด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ทั้งด้านความตระหนักรู้เกี่ยวกับหน้าที่และหลักสิทธิพลเมืองที่พึงมี เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงการเข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

             ภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง NOW26 ได้รับรางวัลองค์กรสื่อมวลชนดีเด่นจากผลงานที่ชื่อว่า “อำนาจรัฐ เจ้าหน้าที่อธรรม กับวงจรการละเมิดสิทธิมนุษยชน” โดยเป็นการรวบรวมผลงานของทีมข่าวล่าความจริง NOW26 ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ นำเสนอผ่านทุกช่วงข่าวของสถานี

ที่มา:     NOW26.TV     >     พิกัดข่าวทั่วไป       /       วันที่ 08 ธันวาคม 2559

แชร์