ปลงผมนาคเตรียมบวชถวายเป็นพระกุศล "สมเด็จพระสังฆราช" …

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม จัดพิธีปลงผมนาค ก่อนเดินทางไปบรรพชาที่ประเทศอินเดีย เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ... http://winne.ws/v20876

1.6 พัน ผู้เข้าชม

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมจัดพิธีปลงผมและฉลองนาค ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งมีผู้ไปร่วมพิธีอนุโมทนาและแสดงมุทิตาจิตของญาติโยมเป็นจำนวนมาก โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปลงผมพร้อมประทานผ้าไตรและให้โอวาทผู้ร่วมโครงการก่อนเดินทางไปจาริกยัง 4 สังเวชนียสถาน เป็นเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคมนี้  เพื่อศึกษาพุทธจริยาอันควรค่าแก่การน้อมนำยึดเป็นหลักในการเป็นพุทธบริษัทที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ทางมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและบริษัทการบินไทยสมาย จำกัด ได้จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุครั้งนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเป็นการบูชาพระกรุณาธิคุณและแสดงกตเวทิตาจิตอุทิศถวายในมงคลวโรกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกจะทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา ในวันที 26 มิถุนายน 2561 โดยคณะซึ่งประกอบไปด้วยผู้บรรพชาเป็นพระภิกษุ 95 รูป สามเณร 4 รูป ชี พราหมณ์ และคณะผู้แสวงบุญ จะออกเดินทางไปยังประเทศอินเดียในวันที 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560

  

ขอขอบคุณ : TNN 24

https://www.youtube.com/watch?v=-_8matW1y54

แชร์