เปิดกฎหมายรัฐมนตรีบินนอก ต้องประหยัด-ไม่ใช้พาหนะประจำต้องแจง

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด หากต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ทางราชการ ต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นด้วย http://winne.ws/v8665

390 ผู้เข้าชม

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด หากต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ทางราชการ ต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นด้วย 

จากการตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยการเดินทางไปราชการต่างประเทศของหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล ประธานศาล ประธานสภา รัฐมนตรี และข้าราชการ พบว่าจะต้องปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 

โดยมาตรา 52 วรรคแรก บัญญัติว่า “การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด” 

ขณะที่วรรคสองบัญญัติ ว่า “ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะ”

ที่มา :    พิกัดข่าว  NOW26

                วันที่ 05 ตุลาคม 2559

แชร์