สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.ปัตตานี-สตูล

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 http://winne.ws/n21411

429 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.ปัตตานี-สตูล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพ  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.ปัตตานี-สตูล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องลมมรสุมพัดผ่านปกคลุมภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสตูล ทำให้เกิดน้ำฝนสะสม น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและส่งผลกระทบกับสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีพเป็นจำนวนมาก  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย  นาควานิช  องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  พุทธศักราช 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.ปัตตานี-สตูล

โดย เวลา  09.00 น. ในวันดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ธีรชัย  นาควานิช  องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่อง-อุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 1,000 ถุง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง เสร็จแล้ว เดินทางไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู  โดย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 804 ถุง  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู  จังหวัดสตูล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.ปัตตานี-สตูล

ในโอกาสนี้องคมนตรี  ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับทราบ  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

จังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเนื่องจากร่องลมมรสุมและความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกชุกและหนาแน่นอย่างต่อเนื่องและตกหนักเป็นบริเวณกว้างในภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง  ท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ และบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่-การเกษตรได้รับความเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ใน 12  อำเภอ 115 ตำบล 630 หมู่บ้าน 56,422 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 46,042 ไร่ ราษฎรเสียชีวิต 5 ราย 

สำหรับจังหวัดสตูล  ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เกิดความเสียหายใน 3 อำเภอ  8 ตำบล 33 หมู่บ้าน 804 ครัวเรือน


ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/28366

แชร์