สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธี "รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.25 น.ที่ผ่านมา(ตามกำหนดการ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง http://winne.ws/n21761

562 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธี "รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธี "รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 15.25 น.ที่ผ่านมา (ตามกำหนดการ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธี "รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง"

โดยเมื่อพลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี ถวายความเคารพพระราชอาสน์ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และจุดธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ผู้แทนพระองค์จุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธี "รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง"

หัวหน้างานโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง อ่านโองการบวงสรวง จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ไปยังชาลาหน้าพระเมรุมาศจำลอง สุหร่าย และรับค้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทุบที่ชาลาหน้าพระเมรุมาศ 3 ครั้ง แล้วโปรยดอกไม้ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ผู้แทนพระองค์ไปยังบริเวณหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง จับสายสูตร อัญเชิญนพปฎลเศวตฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธี "รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง"

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้พสกนิกรร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ และทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงความรัก ความเทิดทูน ความจงรักภักดี และความอาลัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระองค์เช่นกัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทำพิธี "รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง"

ในการนี้ จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแผนกสถาปนิกในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร ได้ร่วมกันจัดทำแบบก่อสร้างอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศองค์จริง โดยรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงบุษบก ขนาดของฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร มีองค์พระเมรุมาศตั้งอยู่กึ่งกลาง กว้าง 4 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 4 เมตร 50 เซนติเมตร ความสูงรวมตั้งแต่ฐานไปถึงยอดประมาณ 22 เมตร 35 เซนติเมตร โดยบริเวณกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีความแตกต่างจากพระเมรุมาศจำลองอีก 84 แห่ง โดยเป็นแห่งเดียวที่ฉัตรยอดพระเมรุมาศจำลองเป็นนพปฎลเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรสีขาว 9 ชั้น เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน ส่วนอีก 84 แห่ง ยอดพระเมรุมาศจำลองเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรสีทอง 9 ชั้น และยังเป็นพระเมรุมาศจำลององค์เดียวที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/29319

แชร์