วัดร่องขุน พลังศรัทธาจากแรงบันดาลใจ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ความหมายของอุโบสถวัดร่องขุน สีขาวหมายถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า http://winne.ws/n10975

1.7 พัน ผู้เข้าชม
วัดร่องขุน พลังศรัทธาจากแรงบันดาลใจ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

       วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตน วัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ

1.     ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมืองรักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

2.     ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็นจึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา

3.     พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้ง ทำให้เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่านจนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

ความหมายของอุโบสถ

สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า

สะพาน : การเดินข้ามจากวัฏสงสารสู่พุทธภูมิ

·        เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ

·        สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16

·       กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ

·        ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์

·        บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


แชร์