ทำไม ? บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ต้องตั้งนโม 3 จบ ทุกครั้ง เพราะอะไร ?

ความหมายของคำว่า นโม คำแปลจาก ภาษาบาลีที่ว่า คำว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต แปลว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์นั้น อะระหะโต แปลว่า ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะ แปลว่า ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง http://winne.ws/n13254

8.4 พัน ผู้เข้าชม
ทำไม ? บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ต้องตั้งนโม 3 จบ ทุกครั้ง เพราะอะไร ?

ความหมายของการท่อง นโม  คำแปลจาก ภาษาบาลีที่ว่า

คำว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต แปลว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์นั้น 

อะระหะโต  แปลว่า ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส 

สัมมาสัมพุทธัสสะ แปลว่า ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

แต่หากความหมายลึกๆ แล้ว หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถร ท่านได้ชี้แจงไว้ในหนังสือมุตโตทัย ถึงที่มาที่ไปของ "นะโม" สรุปพอสังเขปได้ว่า

นะ คือ ธาตุน้ำ ซึ่งมาจากแม่

โม คือ ธาตุดิน ซึ่งมาจากพ่อ

ทั้งสองธาตุนี้ผสมกันจึงเกิดเป็นตัวเรา โดยมีธาตุไฟ และธาตุลมเข้ามาอาศัยภายหลัง นะโม จึงสำคัญเพราะเป็นธาตุตั้งต้น และเมื่อครั้งหมดธาตุลมและธาตุไฟ ทุกอย่างก็จะสลายคืนธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่า "นะโม" นอกจากจะแปลตรงตัวว่า "นอบน้อม" แล้วยังมีความหมายเชิงลึกเช่นนี้อีกด้วย

ครั้นเราผวน "นะโม" จะได้ว่า "มโน" มโน แปลว่า ใจ ครั้นตรงนี้ก็ต้องยกพุทธพจน์ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฎฺฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ

ที่กล่าวมาข้างต้นพอสังเขปนี้ คงทำให้หลายท่านเข้าใจความหมายและ เหตุผลที่ "นะโม" ถูกสวดนำหน้าบทสวดอื่นๆ และหวังว่าทุกท่านจะได้ระลึกถึง "นะโม" และ ตั้ง "มโน" ทุกครั้งที่กล่าวบทสวดบทนี้

ทำไม? ปกติการเปิดสัมมนาต้องกล่าวนโม 3 จบก่อน แล้วจึงกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย แต่ทำไมที่นี่ กล่าวนโม 3 จบทีหลัง

ที่กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อน ว่านโมทีหลัง เพราะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เกิดก่อน พ่อแม่ และเป็นที่พึ่ง เป็นสิ่งที่ควรบูชาอันสูงสุดในชีวิตของคนเรา

ดังนั้นจึงควรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้วตามด้วยนโม 3 จบ คือ การบูชาคุณพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ อันจะทำให้เรามีมงคลครบถ้วน พร้อมที่จะปฏิบัติธรรม ทำบุญกุศลได้ต่อไป (ที่มาhttps://www.facebook.com/WadPhothiBanNonThan/posts/449932445100485)

คำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนนั่งสมาธิ โดยเสียงหลวงปู่สด จนฺทสโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เมื่อกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ต่อไปต้องขอขมาโทษ อดโทษ ด้วยกาย วาจา ใจ ต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้งในอดีต ขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในปัจจุบัน ขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในอนาคต ที่เราได้เคยทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงบัดนี้เสียก่อน 

        แต่ก่อนขอขมา ต้องกล่าวคำนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต ด้วยการกล่าวคำว่า นโม 3 จบก่อน

นโม หนที่ 1 นอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในอดีต 

นโม หนที่ 2 นอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในปัจจุบัน

นโม หนที่ 3 นอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในอนาคต

หลังจากนั้น กายวาจาใจ ของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้ว จึงจะได้ขออาราธนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต มาสิงสถิตย์ ในกาย วาจา จิต ของเรา สืบไป

คำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนนั่งสมาธิ โดยหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

คำว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในอดีตนั้นมีมากกว่า เม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง 4 เพราะ วัฏสงสารนี้ เกิดมานานมากนับไม่ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า ยาวนานมากจนหาเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลายมิได้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาเปรียบเทียบความยาวนานของการเวียนเกิดเวียนตายกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เราประสบไว้ใน อนมตัคคสังยุต ดังนี้

          1. ทรงอุปมาว่า เปรียบเสมือนบุรุษตัดหญ้า ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ มารวมกันแล้วทำให้เป็นมัด ๆ ละ 4 นิ้ว โดยสมมติว่า มัดนี้เป็นมารดาของเรา มัดนี้เป็นมารดาของมารดาของเรา โดยลำดับนับจนหมด แต่ก็ไม่สามารถนับมารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นได้หมดสิ้น

          2. ทรงอุปมาว่า เปรียบเสมือนบุรุษคนหนึ่งปั้นดินทั้งแผ่นดินเป็นก้อนเล็ก ๆ เท่าเม็ดกระเบาจนหมด แล้วนับดินก้อนที่หนึ่งแทนบิดา นับดินก้อนต่อ ๆ มาแทนบิดาของบิดา ไปเรื่อย ๆ จนดินหมดก็ยังไม่สามารถนับบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นได้หมดสิ้น

          3. ทรงอุปมาว่า เปรียบเสมือนน้ำตาที่หลั่งออกเพราะร้องไห้เสียใจกับการสูญเสียมารดา บิดา พี่น้อง ญาติมิตร บุตรธิดา ความเสื่อมโภคสมบัติ เจ็บปวดเพราะโรคภัย นั้นมีจำนวนมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง

ฯลฯ

        และคำกล่าวที่ว่า ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ก็เช่นเดียวกัน มิได้มีแค่จักรวาลที่เราอาศัยอยู่เพียงจักรวาลเดียว ยังมี จักรวาลอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน 

       ดังนั้น ในจักรวาลต่าง ๆ ในปัจจุบัน ก็อาจมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้น และยังมีพระโพธิสัตว์ที่เตรียมลงมาบังเกิดในจักรวาลต่าง ๆ เพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้า และโปรดสัตว์ให้เข้าพระนิพพานอีกนับไม่ถ้วนเช่นกัน รวมทั้งจักรวาลของเราที่อาศัยอยู่นี้ ก็จะมีพระศรีอริยเมตไตรย์ มาบังเกิดขึ้นอีก 1 พระองค์ ในช่วงอายุขัยมนุษย์ 80,000 ปี เช่นกัน

สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ใน พระคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา คือพระไตรปิฎก 

ศึกษาโครงสร้างจักรวาลได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KHwoAX7QbiI

แชร์