ศิลปศาสตร์ 18 ประการ พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงศึกษาจบภายใน 7 วัน

ศิลปศาสตร์ 18 ประการพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียง คือ อาจารย์วิศวามิตรวิชาที่ทรงศึกษา คือ ศิลปศาสตร์ 18 ประการ อันเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้จะเป็นกษัตริย์ จะต้องศึกษา http://winne.ws/n14506

3.8 หมื่น ผู้เข้าชม
ศิลปศาสตร์ 18 ประการ  พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงศึกษาจบภายใน  7 วัน

ศิลปศาสตร์ 18 ประการ

พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียง คือ อาจารย์วิศวามิตร

 วิชาที่ทรงศึกษา คือ ศิลปศาสตร์ 18 ประการ อันเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้จะเป็นกษัตริย์ จะต้องศึกษาศิลปศาสตร์ 18 ประการ คือ

    1. ยุทธศาสตร์  วิชานักรบ

    2. รัฐศาสตร์  วิชาการปกครอง

    3. นิติศาสตร์   วิชากฎหมายและจารีตประเพณีต่างๆ

    4. พาณิชยศาสตร์  วิชาการค้า

    5. อักษรศาสตร์  วิชาวรรณคดี

     6. นิรุกติศาสตร์   วิชาภาษาทั้งของตน และของชนชาติ ที่เกี่ยวข้องกัน

     7. คณิตศาสตร์  วิชาคำนวณ

      8. โชติยศาสตร์  วิชาดูดวงดาว

      9. ภูมิศาสตร์  วิชาดูพื้นที่ และรู้จักแผนที่ของประเทศต่างๆ

     10.โหราศาสตร์   วิชาโหรรู้จักพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ 

     11.เวชศาสตร์   วิชาแพทย์

     12.เหตุศาสตร์   วิชาว่าด้วยเหตุผล หรือตรรกวิทยา

     13.สัตวศาสตร์   วิชาดูลักษณะสัตว์ และรู้เสียงสัตว์ว่าดี หรือร้าย

     14.โยคศาสตร์   วิชาช่างกล

     15.ศาสนศาสตร์   วิชาศาสนารู้ความเป็นมา และหลักศาสนาทุกศาสนา

     16.มายาศาสตร์   วิชาอุบาย หรือตำหรับพิชัยสงคราม

     17.คันธัพพศาสตร์   วิชาร้องรำ หรือนาฎยศาสตร์ และวิชาดนตรี หรือดุริยางค์ศาสตร์

      18.ฉันทศาสตร์   วิชาการประพันธ์ 

      พระพุทธเจ้าทรงศึกษาศิลปศาสตร์ 18 ประการนี้สำเร็จภายในเวลาเพียง 7:วัน และมีความรู้แตกฉาน เชี่ยวชาญยากที่หาใครเสมอเหมือนได้ จึงกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงมีความรู้ ในทางโลกเพียบพร้อม เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เมื่อได้เสด็จออกบรรพชา พระองค์ทรงได้ศึกษาเพิ่มเติมจากอาฬารดาบส และอุททกดาบส ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา และทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตใจ จนได้ตรัสรู้ พระองค์จึงทรงพร้อมที่จะสอนบุคคลทุกชั้น ตั้งแต่คนธรรมดา จนถึงนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง ทุกโอกาสและสถานที่


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212452866258324&id=1281720771

แชร์