รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำโดย พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ http://winne.ws/n15146

1.7 พัน ผู้เข้าชม
รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำโดย พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้เด็กเยาวชนท้องถิ่นอินเดียได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสานาและวํฒนธรรมผสมผสานระหว่างพุทธ,ฮินดูและมุสลิม อันจักเป็นต้นกล้าที่เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่บริบูรณ์ด้วยร่มและเงาให้พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ..กลับมายิ่งใหญ่อีกครี้งหนึ่ง...ในอนาคตอันใกล้นี้

รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

กิจกรรมการเรียน การสอน  เริ่มเดือนตุลาคม ถึง ๒ เม.ย.  ของทุก ๆ ปี  เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วิชาที่เรียน คือ การสวดมนต์ ไหว้พระ วิชาพระพุทธประวัติ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์อินเดีย โดยทางวัดจะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นประจำทุกวัน จัดครูสอนชาวท้องถิ่นและพระสงฆ์ธรรมทูตไทย

รับเด็กนักเรียน วันละ ๑๐๐- ๑๒๐ คน

รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ทุก ๆ วัน ยามเช้า นักเรียนทุกคนจะมาสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิ  ณ พระมหาเจดีย์ และสมาทานเบญจศีลจากพระสงฆ์ไทยแล้วจึงเข้าห้องเรียน...

รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
รู้จัก!โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแดนพุทธภูมิ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=245690

แชร์