พระรัตนตรัย คืออะไร ?

พระรัตนตรัย หรือ พระไตรรัตน์ หมายถึง แก้วสามประการ อันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชนที่เรียกว่า รัตน (แก้ว) เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ มีค่าสูง.. พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า, พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเรียกเต็มว่าพุทธรัตนะ, ธรรมรัตนะ, สังฆรัตนะ http://winne.ws/n18870

8.7 หมื่น ผู้เข้าชม
พระรัตนตรัย คืออะไร ?แหล่งภาพจาก dhamma.mosoto.info

พระรัตนตรัย หรือ พระไตรรัตน์ หมายถึง 

       แก้วสามประการ อันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชนที่เรียกว่า รัตน (แก้ว) เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ มีค่าสูง และหาได้ยากดั่งดวงแก้วมณี

พระรัตนตรัย คือ 

       พระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเรียกเต็มว่าพุทธรัตนะ, ธรรมรัตนะ, สังฆรัตนะ ซึ่งได้แก่ 

พระพุทธ หมายถึง

       พระพุทธเจ้า หมายถึงผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง แล้วสอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย, วาจา, ใจ ตามพระธรรมวินัย

พระธรรม หมายถึง

        หมายถึงธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้า ทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ หรือคำสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกข์และวิธีการดับทุกข์ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแต่เริ่มสืบทอดกันด้วยวิธีท่องจำแบบปากต่อปาก เรียกว่า "มุขปาฐะ" สมัยต่อมาจึงได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คัมภีร์ ที่บันทึกพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น เรียกว่า พระไตรปิฎก และยังมีคัมภีร์อื่น ๆ ที่แต่งภายหลังเพื่อขยายความอีก ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตามลำดับ

ใน วัตถูปมสูตร และ มหานามสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณลักษณะ 6 อย่างของพระธรรม ได้แก่

       สฺวากฺขาโต (Svakkhato) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

       สนฺทิฏฺฐิโก (Sanditthiko) ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง

       อกาลิโก (Akāliko) ไม่จำกัดด้วยกาล (เวลา)

       เอหิปสฺสิโก (Ehipassiko) ควรเรียกให้มาดู

       โอปนยิโก (Opānayiko) ควรน้อมเข้ามา

       ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ (Paccattam veditabbo viññūhi) วิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน

การปฏิบัติพระธรรมจะนำมาซึ่ง ความสงบ และ ความสุข แก่ตนผู้ปฏิบัติ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติพระธรรม

พระสงฆ์  หมายถึง 

       หมู่สาวกของ พระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้

ไตรสรณคมน์ แปลว่า 

       การถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ได้แก่การเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธ, พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่งพิงที่ระลึกว่า

พุทฺธัง สรณัง คัจฺฉามิ 

ธมฺมัง สรณัง คัจฺฉามิ 

สงฺฆัง สรณัง คัจฺฉามิ              ทุติยมฺปิ....ตติยมฺปิ....(กล่าว 3 ครั้ง)

       ไตรสรณคมน์เป็นการน้อมกาย, วาจา, ใจ นำพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในตน เพื่อแสดงว่าตนมีพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกนึกถึงและเป็นที่พึ่งที่แท้จริงตลอดไป และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


อ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/รัตนตรัย

: https://th.wikipedia.org/wiki/พระธรรม_(ศาสนาพุทธ)

https://th.wikipedia.org/wiki/พระสงฆ์

คณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมเดินเวียนประทักษิณสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทุกวันพระ

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

คณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมเดินเวียนประทักษิณสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทุกวันพระ

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

คณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมเดินเวียนประทักษิณสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทุกวันพระ

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

คณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมเดินเวียนประทักษิณสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทุกวันพระ

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

คณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมเดินเวียนประทักษิณสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทุกวันพระ

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

คณะพระภิกษุสงฆ์และคณะญาติโยม ร่วมเดินเวียนประทักษิณสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทุกวันพระ

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

บูชาพระรัตนตรัยด้วยตอกบัว ดอกไม้ชนิดแรกของโลก

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

อธิษฐานจิตต่อพระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย คืออะไร ?

ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=1892932204293427

แชร์