สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 [มีคลิป]

ในช่วงเวลา 49 วัน หรือ 7 สัปดาห์ ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขใน 7 สถานที่ต่าง ๆ กัน สถานที่ละ 1 สัปดาห์ นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาล ที่เราทั้งหลายอาจไม่เคยรู้ http://winne.ws/n22241

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม

รู้ไหม พุทธคยาไม่ได้มีแค่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ในช่วงเวลา 49 วัน หรือ 7 สัปดาห์ ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขใน 7 สถานที่ต่าง ๆ กัน สถานที่ละ 1 สัปดาห์ นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาล ที่เราทั้งหลายอาจไม่เคยรู้หรือต่างหลงลืมกันไปและในคลิปนี้ พวกเรากลุ่ม SevenSatta ขอนำทางทุกท่านไปถึงดินแดนต้นธารแห่งศาสนาพุทธ อินเดีย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวอันอัศจรรย์และสำคัญยิ่งของสัตตมหาสถาน สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 แห่ง ด้วยตัวคุณเอง

เราท่องเที่ยวมา 4 อสงไขย กับเศษแสนมหากัป ก็เพราะเหตุแห่งบัลลังก์นี้ บัลลังก์นี้ เป็นวิชัยมงคลบัลลังก์ เราจักนั่งลงบนบัลลังก์นี้ เมื่อความดำริยังไม่สมบูรณ์ ตราบใด จะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ ตราบนั้น

สัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ บัลลังค์ที่โคนพระศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้ง 7 วัน  สถานที่นี้จึงชื่อว่าโพธิบัลลังค์

สัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นมหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน

เสด็จไปประทับ ยืนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เยื้องจากบัลลังค์เล็กน้อย ทรงทอดพระเนตรดูบัลลังงค์และต้นมหาโพธิ์ไม่กระพริบพระเนตร  อันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอด ๔ อสงไขยกับอีกแสนกัป ตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียกว่า อนิมิสเจดีย์

สัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมอยู่ที่นี้เป็นเวลา 7 วัน ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งพระมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีย์ เสด็จจงกรมตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์

สัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ เสด็จไปทางทิศพายัพ แห่งต้นศรีมหาโพธิ์ ประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน

ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎก ณ เรือนแก้วที่เทวดานิรมิตในทิศพายัพ แห่งต้นมหาโพธิ์ ที่นั้นเรียก รัตนฆรเจดีย์

สัปดาห์ที่ 5 เสด็จไปประทับใต้ร่มไม้ไทร โดยมีชื่อว่า อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ทรงถูกธิดาทั้งสามของพญามารวัสตีใช้กริยาอิตถีสตรียั่วพระพุทธองค์ให้หลงแต่ไม่สำเร็จ พระพุทธองค์ทรงขับไล่ธิดาทั้งสามออกไปเสีย

สัปดาห์ที่ 6 เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้ร่มไม้จิก โดยมีชื่อว่า มุจลินท์ ทางทิศอาคเนย์แห่งต้นมหาโพธิ์ ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลา 7 วัน พญานาคตนหนึ่งมีนามว่า พญามุจลินท์นาคราช เกิดความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานป้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 7 วัน เมื่อฝนหยุดตก พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์และจากไป

สัปดาห์ที่ 7 เสด็จไปประทับภายใต้ร่มไม้เกดโดยมีชื่อว่า ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ที่นี้แล้ว เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีก ทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรม ที่ตรัสรู้ คือ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน แล้วน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรม เป็นเหตุให้ท้าวสหัมบดีพรหม มากราบทูลอาราธนา และ ณ ที่นี้เช่นกัน ได้ทรงพระดำริเกี่ยวกับสติปัฏฐาน ๔ ที่เป็น เอกายนมรรค และ อินทรีย์ ๕ อันมีอมตธรรมเป็นที่หมาย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://buddhafacts.wordpress.com/2015/08/27/สัตตมหาสถาน-แปลว่า-สถานท/

ขอบคุณคลิปจาก : https://youtu.be/oaAkVRnEMsE

แชร์