เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดบางหลวง

วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ http://winne.ws/n26301

768 ผู้เข้าชม
เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดบางหลวง

        โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี มีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ

เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดบางหลวง

         ตำบลบางหลวงอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลบางหลวงมีพื้นที่ 3.9 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีศาสนาสถานที่สำคัญคือ วัดบางหลวง การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชาวชุมชนบ้านคลองบางหลวง ตำบลบางหลวง ได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2557 พร้อมกันกับทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานี  

         โดยร่วมกับคณะสงฆ์ในอำเภอตำบล ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ ตำบล และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมตามวิถีพุทธต่างๆ หลายกิจกรรม เช่น การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนา และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมทางท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งวันนี้ทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันยกช่อฟ้าศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านคลองบางหลวง เป็นชุมชนที่มีความเป็นวิถีรามัญเพราะชุมชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจากเชื้อสายรามัญดังนั้นการดำเนินวิถีชุมชนจึงเป็นแบบชาวพุทธรามัญ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแบบรามัญมีอัตลักษณ์การแต่งกายที่เด่นชัด เช่น การแต่งกายสไบมอญ การรำมอญ รวมถึงอาหารมอญ

เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดบางหลวง
เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดบางหลวง

          การดำเนินโครงการตามหลักศีล 5 ในชุมชนได้แก่ 

         1. การส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยาในวันสำคัญของชาติ กิจกรรมตำรวจบ้านออกตรวจตราในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุร้ายในด้านต่าง ๆ 

         2. การส่งเสริมการออมให้ชุมชนผ่านกลุ่มออมทรัพย์ 

         3. ชุมชนได้ส่งเสริมการให้ความรู้แก่เยาวชนหญิงในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ป้องกันโรคร้ายจากการติดเชื้อในลักษณะต่าง ๆ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางหลวง 

         4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ลดการขัดแย้งทะเลาะวิวาท 

         5. กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องสารเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนในชุมชน รวมถึงได้รับการฟังบรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการรักษาศีล 5 ประโยชน์ของการรักษาศีล 5 และการอานิสงส์ของศีล 5 ที่จะเกิดแก่ผู้นำไปปฏิบัติ

เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดบางหลวง

         จากการที่ชุมชนมีการส่งเสริมและนำหลักศีล 5 และร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล มาบูรณาการปรับใช้ร่วมกันทำให้เกิดความสงบสุขของชุมชนมากขึ้น เกิดความสามัคคีในชุมชนความร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือภาระงานในชุมชนเป็นอย่างดี การก่อเหตุร้ายในชุมชนรถน้อยลงตามลำดับ จะเห็นได้ชัดถึงความร่วมมือกันเช่นการจัดกิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะความร่วมมือร่วมแรงใจกันของชุมชนทำให้การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนบ้านคลองบางหลวงสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

อ่านต่อที่  https://www.banmuang.co.th

แชร์