ไทย-เมียนมาร์ จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป ครั้งแรก!!

รัฐบาลมัณฑะเลย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายชาวพุทธไทย ร่วมกันจัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป ที่เมือง มัณฑะเลย์ http://winne.ws/n26756

4.1 พัน ผู้เข้าชม

     รัฐบาลมัณฑะเลย์ ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคี เครือข่ายกว่า 30 องค์กรจัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป ณ สนามบิน Chanmyathazi เมือง มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตักบาตรของชาวพุทธ กระชับความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น ส่งเสริม การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ-สามเณรในเมืองมัณฑะเลย์ และสร้างความเป็นปึกแผ่น ของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน 

ไทย-เมียนมาร์ จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป  ครั้งแรก!!

     ทั้งนี้ งานเริ่มขึ้นเวลา 06.00 น. พุทธศาสนิกชนได้ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคําถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายไทยธรรม ถวายคิลานเภสัช และกล่าวคําอธิฐานจิต โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระภัททันตะ จันทิมาภิวังสะ อัคคมหาปัณฑิตะ อภิธชอัคคมหาสัทธัมมะโชติกะธะชะ รองประธานมหาสังฆนายกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานสงฆ์ และพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย ได้รับเกียรติจาก U Zar Ni Aung ผู้แทนมุขมนตรีแห่งมัณฑะเลย์เป็นประธานฆราวาสฝ่ายเมียนมา และคุณพรสวรรค์ เต็มดวงจิตต์ เป็นประธานฆราวาสฝ่ายไทย

ไทย-เมียนมาร์ จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป  ครั้งแรก!!

     ภายในงานยังมีฯพณฯ บิม เค อูดาสเอกอัครราชทูตเนปาลประจําประเทศ เมียนมา นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม

ไทย-เมียนมาร์ จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป  ครั้งแรก!!

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กล่าวว่า งานตักบาตรพระ 30,000 รูปในครั้งนี้เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา และชาวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงพระคุณอันไม่มีประมาณ ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณูปการของพระพุทธศาสนาอันเป็นแสงนํา ทางให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และยังเป็นเสียง สะท้อนไปถึงชาวโลกผู้ใฝ่สันติทุกท่านให้ทราบว่า "สันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนพบ สันติสุขภายใน"

อ่านต่อ : voicetv

แชร์