ถอดบทเรียนผลงาน สร้างเสริมสุขภาพพระ

การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะในกลุ่มพระสงฆ์และสามเณร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานด้านสุขภาพ รวมไปถึงญาติโยม สามารถมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันโรคภัยได้ http://winne.ws/n27286

829 ผู้เข้าชม
ถอดบทเรียนผลงาน สร้างเสริมสุขภาพพระ

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี จัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร พื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ประจำปี 2563 โดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณรครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอันมาก การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มพระสงฆ์และสามเณร 

       ซึ่งเน้นการทำงานเชิงรุก โดยดำเนินการคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ และกลุ่มป่วยทั้งที่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการวางกลยุทธ์เชิงรุก อันจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรในภาพรวมต่อไป

      นางแสงอุษา ทัศคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมในฐานะเจ้าภาพหลักฯ ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร ประจำปี 2563 โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร และพระสงฆ์อายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย งดดื่มสุราและสูบหรี่)

        จัดอบรมถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และญาติโยม รวมทั้งติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุก 3 เดือน รวม 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน รวมทั้งดำเนินงานพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม

         อนึ่ง การสรุปบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณรฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้แต่ละจังหวัดได้นำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ และถอดบทเรียนการดำเนินงานฯ ระดับเขต เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร เขตสุขภาพที่ 8 ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการดำเนินงานของปี 2564 ต่อไป

ที่มา https://www.thaihealth.or.th/

แชร์