พระภิกษุสามเณร ป.ธ.6-9 วัดพระธรรมกาย 34 รูป เตรียมเข้ารับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม

การนี้ มีพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศ จำนวน 34 รูป http://winne.ws/n28882

1.1 พัน ผู้เข้าชม
พระภิกษุสามเณร ป.ธ.6-9 วัดพระธรรมกาย 34 รูป เตรียมเข้ารับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม  2565  พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศกาลวันวิสาบูชา และเนื่องจากปี 2564 มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  จึงมีพิธีดังกล่าวในปีนี้  

“การนี้  มีพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศ จำนวน 34 รูป ได้แก่  เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 12 รูป ได้แก่ 1.พระมหาโกมล สุภจิตฺโต 2.พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย 3.พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข 4.พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย 5.พระมหาอาริศร สาสนชโย 6.พระมหานำบุญ นาคชโย  7.พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย 8.พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร 9.พระมหากฤษดา อาโลกชโย 10.พระมหาหล้า วิชิตชโย 11.พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช  12.สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี 

ด้านพระมหาสุธรรม สุรตโน พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2528 โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระบาลีของพระภิกษุสามเณร จนถึงปัจจุบันมีผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย พระภิกษุ-สามเณร 99 รูป อุบาสกอุบาสิกา 9 คน รวม 108 รูป/คน

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์