โปรดเกล้าฯ สถาปนา 3 รองสมเด็จ-ตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 35 รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนา “พระธรรมธัชมุนี” วัดปทุมวนาราม - “พระธรรมบัณฑิต” วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก - “พระเทพมงคลญาณ” หรือ “หลวงปู่สนธิ์” วัดพุทธบูชา ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ http://winne.ws/n28883

982 ผู้เข้าชม
โปรดเกล้าฯ สถาปนา 3 รองสมเด็จ-ตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 35 รูป

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา 1.พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม เป็น พระพรหมวชิรเวที 2.พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็น พระพรหมวชิรสุธี 3.พระเทพมงคลญาณ (หลวงปู่สนธิ์) วัดพุทธบูชา เป็น พระพรหมวชิราภรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์