"สมเด็จพระสังฆราช" ตรัส "ทั้งพม่าและไทยมีพุทธศาสนาเป็นธงชัย" ประทานแก่ทูตเมียนมา

"สมเด็จพระสังฆราช" ตรัส "ทั้งพม่าและไทยมีพุทธศาสนาเป็นธงชัย" ประทานแก่ทูตเมียนมา โอกาสน้อมนำสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดจากรัฐบาลเข้าถวาย http://winne.ws/n28974

193 ผู้เข้าชม
"สมเด็จพระสังฆราช" ตรัส "ทั้งพม่าและไทยมีพุทธศาสนาเป็นธงชัย" ประทานแก่ทูตเมียนมา

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565   เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เพิ่มรูปภาพและข้อความว่า "วันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ เฝ้าถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ชั้นสูงสุด “อภิธชมหารัฏฐคุรุ” ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขอประทานถวาย 

สมณศักดิ์ “อภิธชมหารัฏฐคุรุ” เป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์พม่า ซึ่งจะถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระราชาคณะ ผู้ทรงคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อกิจการพระพุทธศาสนาและมีพระชนมายุหรือมีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเคยถวายสมณศักดิ์อภิธชมหารัฏฐคุรุ แด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรไทยมาแล้ว ๒ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๓ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“นามของสมณศักดิ์ที่ว่า ‘อภิธชมหารัฏฐคุรุ’ ชวนให้อาตมภาพระลึกถึงพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎก ได้แก่ ‘ธชัคคสูตร’ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสอุปมาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอันเลิศ ประเสริฐยิ่งกว่าธงชัยของแม่ทัพในการสงคราม เพราะเหตุว่าแม่ทัพนายกองทั้งหลาย ล้วนยังเป็นผู้มีกิเลส ธงประจำตำแหน่งของเขา จึงไม่อาจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ ‘พระรัตนตรัย’ อันเป็นธงชัยแห่งพุทธบริษัท ย่อมก่อให้เกิดความมั่นใจ ไม่หวาดหวั่นครั่นคร้าม ในการบำเพ็ญคุณงามความดี

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์