ธรรมจักร Series ตอนที่ 11 : ความแตกต่างของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 คัมภีร์ฝ่ายบาลี โดย พระมหา ดร. พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

พระสูตรบทนี้ มี ๓ แห่งที่ปรากฏในพระบาลีของเรา แห่งแรกปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวรรค แห่งที่สองปรากฏในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย และแห่งที่สาม ปรากฏในขุททกนิกาย ปฎิสัมภิทามรรค นั่นเอง http://winne.ws/v21590

1.2 พัน ผู้เข้าชม
แชร์