องคุลีมาลจอมโจรกลับใจ...เพราะได้กัลยาณมิตร

องคุลีมาลจอมโจรกลับใจ เพราะได้กัลยาณมิตร และมีโยนิโสมนสิการคิดเป็น แล้วกล้าตัดสินใจดำเนินในทางที่ถูกต้อง ชีวิตมนุษย์ยังไม่หมดกิเลสย่อมมีผิดพลั้งพลาด เพียงได้พบกัลยาณมิตร คิดให้เป็น และแน่วแน่แก้ไข สุดท้ายก็ย่อมเป็นคนดีมีความสุขได้ http://winne.ws/v7369

1.2 พัน ผู้เข้าชม
แชร์