นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดามูลเหตแห่งความเป็นมาของการถวายคิลานเภสัชถวายภัตพระเดินทาง ถวายข้าวยาคูและผ้าอาบน้ำฝน http://winne.ws/n16946

2.3 หมื่น ผู้เข้าชม
นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการ

ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร

นางวิสาขาได้มาฟังธรรม แล้วทูลอาราธนาพระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์ไปฉัน ที่บ้านของนางในวันรุ่งขึ้น

เช้าวันนั้น

เกิดฝนตกครั้งใหญ่ตกในทวีปทั้งสี่

พระบรมศาสดารับสั่งให้ ภิกษุทั้งหลายสรงสนานกาย

นางวิสาขามหาอุบาสิกา สั่งให้นางทาสีไปนิมนต์ภิกษุ มารับภัตตาหารที่บ้านของตน

เมื่อนางทาสีไปถึงที่วัด เห็นภิกษุเปลื้องผ้าสรงสนานกาย ก็เข้าใจว่า ในอารามมีแต่พวกชีเปลือยไม่มีภิกษุ  จึงกลับ

ส่วนนางวิสาขานั้น เป็นสตรีที่ฉลาดเฉียบแหลม

รู้แจ้งในเหตุการณ์ทั้งปวง

เมื่อได้โอกาสอันควร

จึงทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดา


พระบรมศาสดาทรงอนุญาตพร ๘ ประการ คือ

๑.ขอถวายผ้าวัสสิกสาฎก

    (ผ้าอาบน้ำ) แก่พระสงฆ์ เพื่อปกปิดความเปลือยกาย

๒.ขอถวายภัตแก่พระอาคันตุกะ

    เนื่องจากพระอาคันตุกะ  ไม่ชำนาญทาง

๓.ขอถวายคมิกภัต

    แก่พระผู้เตรียมตัวจะเดินทาง

    เพื่อจะได้ไม่พลัดจากหมู่เกวียน

๔.ขอถวายคิลานภัตแก่พระอาพาธ

    เพื่อไม่ให้อาการอาพาธกำเริบ

๕.ขอถวายภัตแก่ พระผู้พยาบาลพระอาพาธ

    เพื่อให้ท่านนำคิลานภัต ไปถวายพระอาพาธ

ได้ตามเวลา และพระผู้พยาบาล  จะได้ไม่อดอาหาร

๖.ขอถวายคิลานเภสัช

    แก่พระผู้อาพาธ

    เพื่อให้อาการทุเลา

๗.ขอถวายยาคูเป็นประจำแก่สงฆ์

๘.ขอถวายผ้าอุทกสาฎก   (ผ้าอาบน้ำ) แก่ภิกษุณี

สงฆ์ เพื่อปกปิดความไม่งามและไม้ให้ถูกเย้ยหยัน

พระบรมศาสดา ตรัสอนุโมทนา

และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของประเพณี

การถวายผ้าอาบน้ำฝน


วิ.ม. จีวรขันธก มก.๗/๒๘๔,

มจ.๕/๒๑๘, ปส.๖/๑๒๙


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

 https://timeline.line.me/post/_dYT78VD39FFXwUW4zimG_YJRDkKip9j_8orJ95s/1149930569108059905

นางวิสาขาได้มาฟังธรรม แล้วทูลอาราธนาพระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์ไปฉัน ที่บ้านของนางในวันรุ่งขึ้น

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

เมื่อนางทาสีไปถึงที่วัด เห็นภิกษุเปลื้องผ้าสรงสนานกาย ก็เข้าใจว่า ในอารามมีแต่พวกชีเปลือยไม่มีภิกษุ จึงกลับ

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

ส่วนนางวิสาขานั้น เป็นสตรีที่ฉลาดเฉียบแหลม รู้แจ้งในเหตุการณ์ทั้งปวง

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

นางวิสาขาได้มาฟังธรรม แล้วทูลอาราธนาพระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์ไปฉัน ที่บ้านของนางในวันรุ่งขึ้น

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

เมื่อได้โอกาสอันควร จึงทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดา

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

พระบรมศาสดาทรงอนุญาตพร ๘ ประการ

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

อาศัยเหตุที่นางวิสาขากราบขอพร 8 ประการ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของประเพณี การถวายผ้าอาบน้ำฝน

นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการต่อพระบรมศาสดาเหตุ ความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน
แชร์