พิธีสาบานตนของปธน.อินเดีย ตอนหนึ่งระบุว่า"อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระพุทธเจ้า"

สุนทรพจน์ตอนหนึ่งในพิธีสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอินเดีย ของนาย ราม นาถ โกวินท์ ยังระบุว่า อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรัฐบาลอินเดียยังมุ่งใช้พุทธศาสนาสานสัมพันธ์สร้างสันติภาพทั่วโลก http://winne.ws/n17635

3.6 พัน ผู้เข้าชม
พิธีสาบานตนของปธน.อินเดีย ตอนหนึ่งระบุว่า"อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระพุทธเจ้า"

สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีอินเดีย เน้นถึงการเคารพความแตกต่างหลากหลาย อ้างถึงอุดมการณ์ที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักไว้ในเรื่องเสรีภาพ ความเท่าเทียม ภราดรภาพ ความยุติธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของอินเดียและวาระที่รัฐบาลอินเดียกำลังผลักดัน ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจในพิธีสาบานตนฯ ประธานศาลฎีกา เป็นผู้นำให้นายโกวินท์กล่าวสาบานตนว่า จะทำหน้าที่ รักษา พิทักษ์ และป้องกัน รัฐธรรมนูญและกฎหมาย (preserve, protect and defend the constitution and law) ของอินเดีย จากนั้น นายโกวินท์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะ ประธานาธิบดี เป็นภาษาฮินดี (สามารถดูคำกล่าวสุนทรพจน์ของ ประธานาธิบดี อินเดีย ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ที่นี่)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นาย ราม นาถ โกวินท์ ได้เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี อินเดีย ณ ห้องโถงกลาง รัฐสภาอินเดีย โดยมีบุคคลสำคัญของอินเดียเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ อดีตประธานาธิบดี (นายประนาบ มุขเคอร์จี) รองประธานาธิบดี (นายฮามิด อันสารี) นายกรัฐมนตรี (นายนเรนทรา โมดี) ประธานสภาผู้แทนราษฎร (นางสุมิตรา มหาชัน) ประธานศาลฎีกา (ผู้พิพากษา เจ เอส เคฮาร์) รัฐมนตรีในรัฐบาลกลาง มุขมนตรีจากรัฐต่าง ๆ สมาชิกรัฐสภา และคณะทูตานุทูตต่างประเทศเข้าร่วม โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวตามคำเชิญของทำเนียบประธานาธิบดีด้วยเช่นกัน

พิธีสาบานตนของปธน.อินเดีย ตอนหนึ่งระบุว่า"อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระพุทธเจ้า"

หนึ่ง เป้าหมายการเป็นผู้นำโลกในศตวรรษที่ 21 แต่ไม่ละทิ้งรากฐานทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และจิตวิญญาณของอินเดีย

สอง การปฏิรูปประเทศที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนอินเดียมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศอินเดียเติบโตเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลก

สาม บทบาทของอินเดียในประเด็นระหว่างประเทศ เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายและการฟอกเงิน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพันธมิตรพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศ (International Solar Alliance)

พิธีสาบานตนของปธน.อินเดีย ตอนหนึ่งระบุว่า"อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระพุทธเจ้า"

โดยกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมาย คือ ภายในปี 2565 (ค.ศ. 2022) ซึ่งเป็นปีครบรอบ 75 ปีแห่งการได้รับเอกราชของอินเดีย (อันสอดคล้องกับแผน “New India” ของรัฐบาลนายโมดี)

นอกจากนี้ สุนทรพจน์ตอนหนึ่งยังระบุว่า อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลอินเดียมีความพยายามจะใช้พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเครื่องมือทางการทูตสานสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ด้วย


 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1486267998095978&id=100001383769719

แชร์