ปาฏิหาริย์คืออะไร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ปาฏิหาริย์ใดว่าเป็นเลิศที่สุด เพราะอะไร ?

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนเกวัฏฏะ ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างนี้ เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้ว จึงประกาศให้รู้ ปาฏิหาริย์ ๓อย่างคือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์. http://winne.ws/n19679

8.7 พัน ผู้เข้าชม
ปาฏิหาริย์คืออะไร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ปาฏิหาริย์ใดว่าเป็นเลิศที่สุด เพราะอะไร ?แหล่งภาพจาก สบายคลับ

ปาฏิหาริย์ : ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ปาฏิหาริย์ [-ติหาน] น. สิ่งที่น่าอัศจรรย์ ความอัศจรรย์ มี ๓ อย่าง คือ 

       ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ = ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

       ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ = การดักใจเป็นอัศจรรย์ หมายถึง การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

       ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ = การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์. (ปาก) ก. กระทำสิ่งที่ตามปรกติทำไม่ได้ เช่น ปาฏิหาริย์ขึ้นไปอยู่บนหลังคา. (ป.).

       อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นเลิศ ประเสริฐที่สุด   

       ดังนั้นถ้าจะกล่าวว่า   สุดยอดปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าคืออะไร    ก็ต้องกล่าวว่า   อนุสาสนีปาฏิหาริย์  คือ สุดยอดปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า  เหตุผลเพราะว่า  อิทธิปาฏิหาริย์   อาเทสนาปาฏิหาริย์ ไม่สามารถสละขัดเกลา และละกิเลสได้ จึงไม่ใช่ปาฏิหาริย์จริง ๆ เช่นพระเทวทัต เหาะ เหิน เดินอากาศ แปรงร่างได้ แต่ก็ไม่หมดกิเลส 

       แต่ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนสาวกให้รู้ว่าสิ่งใดมีโทษ สิ่งใดไม่มีโทษ สิ่งใดควรเจริญ ไม่ควรเจริญ สิ่งนี้เป็นกุศล สิ่งนี้เป็นอกุศล หนทางนี้คือทางดับกิเลส  คือ อริยมรรค การสอนด้วยพระธรรมทีเป็นสัจจะนี้เองที่สามารถให้สาวก หรือ ผู้ที่ได้ฟัง ละ สละ ขัดเกลากิเลส   และมีปัญญาถึงการดับกิเลสได้ นี่คือ  ปาฏิหาริย์สูงสุด  เพราะว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ละยาก  การละกิเลสได้จนหมดสิ้นด้วยพระธรรม  จึงเป็นสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์สูงสุด

ข้อความบางตอนจากเกวัฏฏสูตร

       พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ดูก่อนเกวัฏฏะ  ปาฏิหาริย์  ๓ อย่างนี้  เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้ว จึงประกาศให้รู้  ปาฏิหาริย์  ๓อย่างคือ อิทธิปาฏิหาริย์  อาเทสนาปาฏิหาริย์  อนุสาสนีปาฏิหาริย์.

       ดูก่อนเกวัฏฏะ  อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นไฉน   ดูก่อนเกวัฏฏะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่า ท่านจงตรึกอย่างนี้  อย่าตรึกอย่างนั้น   จงใส่ใจอย่างนี้     อย่าใสใจอย่างนั้น  จงละสิ่งนี้   เข้าถึงสิ่งนี้อยู่.   ดูก่อนเกวัฏฏะ  นี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์         [๓๔๒]   ดูก่อนเกวัฏฏะ  ข้ออื่นยังมีอยู่อีก  พระตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์    ตรัสรู้เองโดยชอบ  ฯลฯ  ดูก่อนเกวัฏฏะ   แม้นี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์.   ภิกษุเข้าถึงทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌานอยู่.  ดูก่อนเกวัฏฏะ    ข้อนี้ท่านเรียกว่า   อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ฯลฯ  ภิกษุนำเข้าไปน้อมเข้าไปซึ่งจิตเพื่อญาณทัสสนะ.   ดูก่อนเกวัฏฏะ  นี้  ท่านเรียกว่า  อนุสาสนี-ปาฏิหาริย์.  ฯลฯ  ภิกษุย่อมรู้ว่า    ไม่มีจิตอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้อีก  ข้อนี้ท่านเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์.   ดูก่อนเกวัฏฏะ   ปาฏิหาริย์  ๓ อย่างนี้แล  เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง  แล้วจึงประกาศให้รู้. ฯลฯ


อ้างอิงจาก : ปาฏิหาริย์ ๓ [ เกวัฏฏสูตร] พระสุตตันนปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ -หน้า ๒๒๙

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dhammahome.com/webboard/topic/26294

เพราะพุทธานุภาพอยู่เหนือจินตนาการ แต่พระพุทธองค์ ไม่ได้แสดงปาฏิหาริย์พร่ำเพรื่อหรอกนะ แต่มีวัตถุประสงค์แสดงปาฏิหาริย์เพื่อ ให้คนละมานะทิฏฐิ และหันกลับมาเรียนรู้ความจริงของชีวิต เพื่อจะได้พบความจริงเช่นพระองค์บ้าง

เกวัฏฏะ นับถือพระพุทธศาสนา แต่อยากให้ชาวเมืองได้เข้าใจและนับถือเช่นตนเองบ้าง จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และขอพระสักรูปหนึ่งเพื่อแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่ประชาชนชาวนาลันทา เพื่อให้เขามานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น ขออย่างนี้กับพระพุทธเจ้าถึง 3 ครั้ง และพระพุทธองค์จึงได้แสดงให้ฟังว่า ปาฏิหาริย์นั้น มีถึง 3 อย่างด้วยกัน ...ฟังต่อในวิดิโอนี้

ขอบคุณวิดิโอจาก: https://youtu.be/yfhBvmcjBhA

แชร์