สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ให้แก่ผู้บริหารพศ.ในการประชุมมหาเถรสมาคม http://winne.ws/n25905

3.0 พัน ผู้เข้าชม

      สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ให้แก่ผู้บริหารพศ.ในการประชุมมหาเถรสมาคม  ขอให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี อย่าได้ประพฤติปฏิบัติการอันใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตนเอง

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ. ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ โดยก่อนเริ่มการประชุม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานวโรกาสให้ผู้บริหาร และข้าราชการพศ.เข้าเฝ้าถวายน้ำสรง เนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ ว่า 

     สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจา ที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อ เอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ ขอย้ำว่า เรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคน 

     เป็นพระมีหน้าที่ตามพระธรรมวินัย เป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาข้าราชการ เป็นพลเมืองก็มีหน้าที่พลเมือง จึงขอให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี อย่าได้ประพฤติปฏิบัติการอันใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตน 

 อ่านต่อที่ : dailynews

แชร์