พระสังฆราช ลงพระนาม ระเบียบมส. "ตำรวจพระ"

พระสังฆราช ลงพระนาม ระเบียบมส. "ตำรวจพระ" หรือกฎระเบียบพระวินยาธิการ แล้ว http://winne.ws/n26037

1.3 พัน ผู้เข้าชม
พระสังฆราช ลงพระนาม ระเบียบมส. "ตำรวจพระ"

  เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ มีการประชุมพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ โดยพระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎระเบียบพระวินยาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษ ระเบียบมหาเถรฯ ว่าด้วยพระวินยาธิการ ว่า ตามที่ระเบียบมหาเถรฯ ว่าด้วยพระวินยาธิการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ลงพระนามในระเบียบมหาเถรฯ ดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

     พระพรหมโมลี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยมีระเบียบรองรับการทำงานของพระวินยาธิการ ที่ประชุมมหาเถรฯ จึงมีมติให้ร่างระเบียบมหาเถรฯ ดังกล่าวขึ้น ซึ่งสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการ 5 คณะ ประกอบด้วย หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก หนใต้ และคณะธรรมยุต โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานคณะกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์พระวินยาธิการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทำหน้าที่ศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัด

     ซึ่งคณะกรรมการพระวินยาธิการในแต่ละระดับนั้น มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนแม่บทการดำเนินงานพระวินยาธิการที่อยู่ในการกำกับดูแล โดยกำหนดให้มีพระวินยาธิการตำบล หรือแขวง ละ 2 รูป 

     ส่วนคุณสมบัติพระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระวินยาธิการนั้น คือ 

1. เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

2. เป็นเปรียญ คือ มีความรู้ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยคขึ้นไป หรือมีความรู้นักธรรมชั้นเอก 

3. มีร่างกายสมบูรณ์ สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ 

4. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 


     อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดอาจยกเว้นคุณสมบัติข้อ 1 และ 2 ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย


ที่มา : khaosod

แชร์