พระธรรมทูตไทยในเนปาล สร้างสัมพันธ์-สานสามัคคี มอบสื่อดีๆให้ นร.

พระธรรมทูตไทยในเนปาล สร้างสัมพันธ์-สานสามัคคี มอบสื่อดีๆให้นักเรียน http://winne.ws/n26229

3.8 พัน ผู้เข้าชม
พระธรรมทูตไทยในเนปาล สร้างสัมพันธ์-สานสามัคคี มอบสื่อดีๆให้ นร.

     เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562  พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล  นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ มอบอาคารเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา และหนังสือพระไตรปิฏกเพื่อประชาชนฉบับภาษาเนปาลี ณ โรงเรียน Shree Sabitra Secondary School Bamrang, Rupakot Majhuwagadi Municipality -3, Khotang, Nepal. และมอบอุปกรณ์การศึกษา มอบหนังสือการ์ตูนพระมหาชนก ฉบับภาษาเนปาลี ณ โรงเรียน Shree Saraswoti Secondary School Diktel, Khotang, Nepal

พระธรรมทูตไทยในเนปาล สร้างสัมพันธ์-สานสามัคคี มอบสื่อดีๆให้ นร.

     โดยพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลชุมชน เนื่องจากโรงเรียนยังตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกันทางการศึกษา พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้กับประเทศ

พระธรรมทูตไทยในเนปาล สร้างสัมพันธ์-สานสามัคคี มอบสื่อดีๆให้ นร.
พระธรรมทูตไทยในเนปาล สร้างสัมพันธ์-สานสามัคคี มอบสื่อดีๆให้ นร.
พระธรรมทูตไทยในเนปาล สร้างสัมพันธ์-สานสามัคคี มอบสื่อดีๆให้ นร.

ภาพ / ข่าว  : เฟซบุ๊ค วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

แชร์